Aktualności: News

PROJEKT MONITOR INTEGRACJI

FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH ROZPOCZĘŁA REALIZACJĘ PROJEKTU MONITOR INTEGRACJI ISM rozpoczął realizację projektu Monitor integracji. Doskonalenie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa. Projekt potrwa 9 miesięcy i zakończy się wydaniem publikacji z wynikami ewaluacji projektów realizowanych z użyciem funduszy programów rocznych EFI na lata 2007-2011. Badania prowadzone w ramach projektu obejmą instytucje realizujące projekty, beneficjentów ostatecznych oraz innych interesariuszy dziedziny integracji OPT. W ramach badań przeprowadzona zostanie analiza realizowanych działań oraz badania jakościowe mające na celu identyfikację potrzeb i problemów w dziedzinie integracji OPT. Badania pozwolą uzyskać odpowiedzi na kluczowe Podczas prowadzonych badań ISM będzie współpracował (konsultacje) z grupą roboczą do spraw integracji działającą w ramach międzyresortowego Zespołu do spraw Migracji działającego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych koordynowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, WWPE oraz uznanymi autorytetami w dziedzinie badań nad programami integracji migrantów. ...

20 listopad 2012, Nikozja

20 listopad 2012, Nikozja Mirosław Bieniecki wziął udział w konferencji eksperckiej poświęconej integracji imigrantów zorganizowanej pod patronatem prezydencji Cypru w Radzie Europy (Expert Conference on Integration of Immigrants). Konferencja, w której obok przedstawicieli władz Cypru wzięli udział NCPI z prawie wszystkich krajów EU, przedstawiciele Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, samorządów wybranych miast europejskich oraz eksperci akademiccy poświęcona była lokalnym wymiarom polityki integracji cudzoziemców. Sprawozdanie z konferencji dostępne będzie wkrótce na stronie prezydencji cypryjskiej: http://www.cy2012.eu/en/page/home...

7 listopad 2012, Bruksela

7 listopada 2012r. Patrycja Matusz oraz Mirosław Bieniecki wzięli udział w spotkaniu eksperckim organizowanym wspólnie przez European Policy Center (EPC) i European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,(Eurofound). Tematem spotkania była prezentacja wyników badań prowadzonych przez Eurofound i EPC dotyczących mobilności pracowników z nowych krajów członkowskich, w szczególności z sektora medycznego. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim konsekwencji odpływu pracowników sektora medycznego i związanych z tym niedoborów, szczególnie widocznych na Węgrzech. Eksperci rozmawiali o sposobach przeciwdziałania tak znacznemu odpływowi wysokowykwalifikowanych pracowników z nowych krajów członkowskich. Zastanawiano się również nad możliwymi scenariuszami rozwoju sytuacji migracyjnej w krajach Europy Środkowej. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja nad potencjalnymi tematami badawczymi dotyczącymi odpływu i napływu migrantów do nowych krajów członkowskich....
gąsienice gumowe figurki