Aktualności: News

10 styczeń 2024

W ramach projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap li - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej powstał swoisty podręcznik pt. „Wytyczne dotyczące tworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców", autorstwa Pauliny Babis oraz Michała Korzeniowskiego, expertów związanych z Instytutem Studiów Migracyjnych 

Stosowanie wytycznych wskazanych w tym dokumencie jest rekomendowane przez Departament Funduszy Europejskich MSWiA (czyli Instytucję Zarządzającą dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027) przy tworzeniu Centrów Integracji Cudzoziemców finansowanych z FAMI.

Stosowanie wytycznych wskazanych w tym dokumencie jest rekomendowane przez Departament Funduszy Europejskich MSWiA (czyli Instytucję Zarządzającą dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027) przy tworzeniu Centrów Integracji Cudzoziemców finansowanych z FAMI.

POBIERZ

...

04 grudnia 2023

Centra Integracji Cudzoziemców w oparciu o model One-Stop-Shop

Model One-Stop-Shop to koncepcja organizacyjna lub podejście, które zakłada, że wszystkie niezbędne produkty lub usługi są dostępne w jednym miejscu lub poprzez jedno źródło. Idea ta ma na celu uprościć i usprawnić proces dla beneficjentów, umożliwiając im załatwienie wielu zadań lub uzyskanie różnorodnych usług w jednym punkcie, zamiast szukanie ich w wielu różnych miejscach.

Model One-Stop-Shop wychodzi naprzeciw wyzwaniom świadczenia usług w rozproszony sposób. Koncepcja One-Stop-Shop ma na celu skrócenie biurokracji i uproszczenie procedur administracyjnych dla cudzoziemców, którzy często mogą mieć trudności z odnalezieniem się w nowym otoczeniu i zrozumieniem skomplikowanych przepisów prawnych. Dzięki temu podejściu, Centra Integracji Cudzoziemców tworzą jedno miejsce, gdzie można uzyskać kompleksową pomoc i odpowiedzi na różnorodne pytania dotyczące życia w nowym kraju. W Centrach Integracji Cudzoziemców funkcjonujących w Polsce, cudzoziemcy mogą skorzystać z szerokiej gamy usług, które obejmują pomoc prawną w kwestiach związanych z prawem imigracyjnym oraz cywilnym,...

2 grudnia 2023

PROGRAM KRAJOWY FUNDUSZU AZYLU MIGRACJI I INTEGRACJI

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji to mechanizm finansowy Unii Europejskiej ustanowiony na okres 2021-2027 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1147 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającym Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Celem Funduszu jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do wdrażania, wzmacniania i rozwijania wspólnej polityki azylowej i wspólnej polityki imigracyjnej zgodnie z odpowiednim unijnym dorobkiem prawnym i przy pełnym poszanowaniu zobowiązań międzynarodowych Unii i państw członkowskich wynikających z instrumentów międzynarodowych, których są stronami.Fundusz Azylu, Migracji i Integracji w Polsce wdrażany jest poprzez Program FAMI zatwierdzony przez Komisję Europejską 12 grudnia 2022 r.

Budżet Programu wynosi 282 756 370,16 EUR, z czego 236 869 922 EUR to wkład UE.

Program FAMI 2021-2027 obejmuje trzy cele szczegółowe, w ramach których będą mogły być realizowane podane niżej działania:

Cel...

gąsienice gumowe figurki