O projekcie

Dotychczasowe działania integracyjne są systemowo rozproszone i nieskoordynowane. Od początku działania EFI w Polsce nie zostały także poddane ewaluacji. Tymczasem doświadczenia krajów, które wypracowały już mechanizmy integracji imigrantów, pokazują, że skuteczna polityka integracyjna musi opierać się na koordynacji działań zaangażowanych w nią podmiotów oraz ciągłej ewaluacji stosowanych rozwiązań.

Brakuje zatem zarówno obiektywnej oceny oddziaływania oraz trwałości działań podejmowanych w ramach Funduszu jak i realnej oceny ich skuteczności. W polu polityki integracyjnej obserwujemy rozproszenie czy dublowanie się przedsięwzięć podejmowanych przez różne instytucje. Brak przy tym skutecznego mechanizmu koordynacji, monitorowania i oceny postępów całej polityki. Wiadomo natomiast, że skuteczna polityka integracyjna musi opierać się na koordynacji działań wielu podmiotów oraz ciągłym ewaluowaniu. Potrzebę takich działań wykazały już jakiś czas temu m.in. wnioski z projektów Caritas Polska pt. „Laboratoria integracji. Integracja obywateli państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej w kontekście instytucjonalnym.”

Projekt „Monitor integracji” wychodzi naprzeciw tym potrzebom proponując przeprowadzenie ewaluacji działań prowadzonych w Polsce w ramach EFI oraz opracowanie metodologii oceny i wskaźników postępów polityki integracyjnej. Ewaluacja prowadzona będzie we współpracy z Zespołem Ekspertów ISM, który zagwarantuje jej bezstronność i transparentność.

Opracowanie metodologii badań w dziedzinie integracji imigrantów oraz większa wiedza na temat potrzeb obywateli państw trzecich oraz skutków prowadzonych wobec nich działań pozwolą na usprawnienie istniejących rozwiązań oraz poprawią  dostęp do informacji na temat procesu integracji cudzoziemców w Polsce. Wiedza nabyta podczas naszych badań przyczyni się (na to liczymy) do wypracowania i wdrożenia adekwatnych rozwiązań (regulacji prawnych, dystrybucji środków) przy okazji wdrażania Polskiej Polityki Migracyjnej oraz kolejnych programów rocznych EFI (czy też Funduszu, który EFI zastąpi) w latach 2014- 2020.

Podczas prowadzonych badań ISM będzie współpracował z grupą roboczą do spraw integracji działającą w ramach międzyresortowego Zespołu do spraw Migracji działającego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych koordynowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, WWPE oraz uznanymi autorytetami w dziedzinie badań nad programami integracji migrantów.

Projekt Monitor integracji. Doskonalenie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa

gąsienice gumowe figurki