9 marca 2024

Instytut Studiów Migracyjnych był partnerem Europejskiego Forum Samorządowego. 

5 marca w ramach Forum w Mikołajkach podczas panelu pn. W sieci siła – Centra Integracji Cudzoziemców, rozmawialiśmy o idei tworzenia centrów integracji cudzoziemców opracowanej przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wdrażanej obecnie na terenie Polski.  

Koncepcja ta powstała na bazie inspiracji zaczerpniętych przede wszystkim z Portugalii ale także z Czech. Centrum Integracji Cudzoziemców to miejsce, w którym cudzoziemiec znajdzie wsparcie kompleksowe związane zarówno z kwestiami związanymi z jego pobytem w Polsce z punktu widzenia prawnego czy administracyjnego, ale także uzyska niezbędne informacje na temat tego, jakie ma prawa i obowiązki czy też gdzie otrzyma pomoc edukacyjną, zdrowotną czy zawodową. Cudzoziemcy w Centrach Integracji Cudzoziemców powinni też móc znaleźć odpowiedź na swoje potrzeby integracyjne związane z integracją społeczną. Pierwsze Centra Integracji Cudzoziemców zaczęły powstawać w 2021 roku, powoływane do życia zarówno przez instytucje publiczne, samorządowe, jak też organizacje pozarządowe. 

Centrum Integracji Cudzoziemców z założenia ma służyć cudzoziemcom. Aby móc spełniać tę funkcję instytucja prowadząca centrum powinna odpowiadać na potrzeby cudzoziemców, udzielając wsparcia w konkretny sposób. Aby móc zapewnić takie wsparcie w sposób najwłaściwszy, optymalnie wykorzystując posiadane zasoby, warto jest wykorzystać możliwości, jakie daje sieć. Innymi słowy stworzenie sieci Centrów Integracji Cudzoziemców, czy to na poziomie regionu, czy szerzej na poziomie całego kraju pozwala na wymianę doświadczeń, wypracowanie standardów, dzielenie się nowymi pomysłami. Co więcej, regularne spotkania i współpraca pomiędzy centrami pozwala odpowiednio reagować na pojawiające się wyzwania, a także wspólnie wypracowywać odpowiednie rozwiązania.

W panelu moderowanym przez Mirosława Bienieckiego, prezesa Instytutu Studiów Migracyjnych udział wzięli:

Bartłomiej Potocki – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Michał Korzeniowski, Kierownik Działu Pomocy Migrantów i Uchodźców Caritas Polska oraz ekspert FISM

Igor Lisin – Fundacja Ukraina

...

gąsienice gumowe figurki