Na jakie pytania odpowiemy w raporcie Monitor Integracji?

We wrześniu 2013 roku ukaże się raport będący wynikiem realizacji projektu Monitor Integracji, który odpowie na następujące pytania:

– czy występujące  potrzeby dotyczące prowadzenia konkretnych działań wskazane w programie wieloletnim EFI były właściwe?

– czy współfinansowane działania odpowiadają potrzebom państwa wskazanym w programie wieloletnim?

– jak można ocenić realizację poszczególnych celów operacyjnych wskazanych w programie wieloletnim, czy wskazane w nich kluczowe działania zostały zrealizowane, czy osiągnięto zakładane rezultaty i wskaźniki?

– jak ocenia się realizację zasady komplementarności na poziomie projektów?

– które z osiągniętych rezultatów projektów okazały się najbardziej trwałe i są utrzymywane po zakończeniu działań projektowych?

– w jakim stopniu działania kierowane były do OPT przebywających na terytorium RP przez okres krótszy 5 lat?

– w jakim zakresie w prowadzenie działań byli włączeni  OPT?

– jak można ocenić włączenie do interwencji funduszu beneficjentów ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium RP ( ustawy abolicyjnej) na poziomie działań instytucji zarządzających i realizacji projektów?

– jakie działania finansowane z EFI są skuteczne z punktu widzenia integracji OPT?

– jakie rodzaje projektów/aktywności okazały się trafne i skuteczne w ramach poszczególnych działań objętych programami rocznymi EFI?

a) w stosunku do obywateli państw trzecich,

b) w stosunku do społeczeństwa przyjmującego,

– które działania skierowane do grup szczególnie wrażliwych były najskuteczniejsze i najlepiej odpowiadały na ich potrzeby? Dlaczego?

– jakie działania okazały się mniej trafne i skuteczne i co należałoby zrobić by podnieść ich skuteczność?

– jak należy zmodyfikować funkcjonujące elementy dotyczące szeroko pojętej integracji? Jakie elementy dotyczące szeroko pojętej integracji nie uzyskały wsparcia, a powinny je uzyskać?

– wady i zalety projektów kompleksowych oraz projektów ograniczonych do poszczególnych dziedzin (takich jak np. nauka języka, poradnictwo prawne)?

– wady i zalety projektów realizowanych w partnerstwach, czy istnieją różnice w skuteczności wsparcia w ramach EFI w zależności od rodzaju beneficjenta?

– pozytywne i negatywne elementy systemu wdrażania EFI?

– sugerowane zmiany w systemie wdrażania EFI (lub funduszu, który zastąpi EFI).

...

gąsienice gumowe figurki