Blog

Na jakie pytania odpowiemy w raporcie Monitor Integracji?

We wrześniu 2013 roku ukaże się raport będący wynikiem realizacji projektu Monitor Integracji, który odpowie na następujące pytania: - czy występujące  potrzeby dotyczące prowadzenia konkretnych działań wskazane w programie wieloletnim EFI były właściwe? - czy współfinansowane działania odpowiadają potrzebom państwa wskazanym w programie wieloletnim? - jak można ocenić realizację poszczególnych celów operacyjnych wskazanych w programie wieloletnim, czy wskazane w nich kluczowe działania zostały zrealizowane, czy osiągnięto zakładane rezultaty i wskaźniki? - jak ocenia się realizację zasady komplementarności na poziomie projektów? - które z osiągniętych rezultatów projektów okazały się najbardziej trwałe i są utrzymywane po zakończeniu działań projektowych? - w jakim stopniu działania kierowane były do OPT przebywających na terytorium RP przez okres krótszy 5 lat? - w jakim zakresie w prowadzenie działań byli włączeni  OPT? - jak można ocenić włączenie do interwencji funduszu beneficjentów ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium RP ( ustawy abolicyjnej) na poziomie działań instytucji zarządzających i realizacji projektów? - jakie działania finansowane z EFI są skuteczne z punktu widzenia integracji OPT? - jakie rodzaje...

PROJEKT MONITOR INTEGRACJI

FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH ROZPOCZĘŁA REALIZACJĘ PROJEKTU MONITOR INTEGRACJI ISM rozpoczął realizację projektu Monitor integracji. Doskonalenie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa. Projekt potrwa 9 miesięcy i zakończy się wydaniem publikacji z wynikami ewaluacji projektów realizowanych z użyciem funduszy programów rocznych EFI na lata 2007-2011. Badania prowadzone w ramach projektu obejmą instytucje realizujące projekty, beneficjentów ostatecznych oraz innych interesariuszy dziedziny integracji OPT. W ramach badań przeprowadzona zostanie analiza realizowanych działań oraz badania jakościowe mające na celu identyfikację potrzeb i problemów w dziedzinie integracji OPT. Badania pozwolą uzyskać odpowiedzi na kluczowe Podczas prowadzonych badań ISM będzie współpracował (konsultacje) z grupą roboczą do spraw integracji działającą w ramach międzyresortowego Zespołu do spraw Migracji działającego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych koordynowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, WWPE oraz uznanymi autorytetami w dziedzinie badań nad programami integracji migrantów. ...

20 listopad 2012, Nikozja

20 listopad 2012, Nikozja Mirosław Bieniecki wziął udział w konferencji eksperckiej poświęconej integracji imigrantów zorganizowanej pod patronatem prezydencji Cypru w Radzie Europy (Expert Conference on Integration of Immigrants). Konferencja, w której obok przedstawicieli władz Cypru wzięli udział NCPI z prawie wszystkich krajów EU, przedstawiciele Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, samorządów wybranych miast europejskich oraz eksperci akademiccy poświęcona była lokalnym wymiarom polityki integracji cudzoziemców. Sprawozdanie z konferencji dostępne będzie wkrótce na stronie prezydencji cypryjskiej: http://www.cy2012.eu/en/page/home...
gąsienice gumowe figurki