Blog

Zapytanie ofertowe – Badacz

Gliwice, 16 grudnia 2013 r.

Zapytanie ofertowe nr 3

BADACZ

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych 44-105 Gliwice, ul. Jabłoni 15 NIP 9691606105 REGON 243001882 KRS 0000425849   II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją projektu pt. „Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa, Program 2013 Fundacja poszukuje osoby na stanowisku (K/M): „BADACZ”   III. PODSTAWOWOE OBOWIĄZKI I TERMIN REALIZACJI
 1. Do obowiązków Badacza należeć będzie:
 • Przeprowadzenie badań socjologicznych z przedstawicielami wybranych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych - również nieformalnych organizacji obywateli państw trzecich
 • przeprowadzenie około 40 wywiadów wraz z transkrypcjami.
 1. Czas wykonywania czynności: 1.01.2014 – 30.06.2015
  IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Umiejętność działania pod presją czasu;
 3. Gotowość do nauki i systematycznego poszerzania swojej wiedzy;
 4. Dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, dobra organizacja czasu;
 5. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferenci powinni przesłać swoje CV wraz z podaniem propozycji wynagrodzenia (wpisać cenę brutto). Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich;
 2. Oferty należy składać w...

Zapytanie ofertowe – ewaluacja

Gliwice, 16 grudnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

SPECJALISTA DS. EWALUACJI

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych 44-105 Gliwice, ul. Jabłoni 15 NIP 9691606105 REGON 243001882 KRS 0000425849   II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją projektu pt.” Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa, Program 2013, Fundacja poszukuje osoby na stanowisku (K/M): „SPECJALISTA DS. EWALUACJI”   III. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI I TERMIN REALIZACJI
 1. Do obowiązków Specjalisty ds. ewaluacji należeć będzie:
 • Przygotowanie rekomendacji wynikających z badań;
 • Analiza danych zastanych dotyczących projektów realizujących politykę integracji;
 • Współpraca z kierownikiem grupy badawczej przy przygotowaniu dyspozycji do wywiadów, dobór lokalizacji do przeprowadzenia badań, przeprowadzenie i ewaluacja pilotażu badań;
 • Przeprowadzenie części wywiadów z przedstawicielami kluczowych organizacji oraz opracuje część danych zebranych podczas prowadzonych w ramach projektu badań socjologicznych
Specjalista ds. ewaluacji będzie prowadził monitoring powstających w Polsce analiz i ekspertyz dotyczących migracji i polityki integracyjnej. Będzie współodpowiedzialny za zorganizowanie podsumowującego otwartego spotkania Zespołu Ekspertów oraz przygotowanie  dokumentu zawierającego wnioski.
 1. Czas wykonywania czynności: 1.01.2014 – 30.06.2015
  IV. WARUNKI...

Zapytanie ofertowe – koordynator projektu

Gliwice, 16 grudnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

KOORDYNATOR PROJEKTU

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych 44-105 Gliwice, ul. Jabłoni 15 NIP 9691606105 REGON 243001882 KRS 0000425849   II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją projektu pt.” Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa, Program 2013, Fundacja poszukuje osoby na stanowisku (K/M): „KOORDYNATOR PROJEKTU”   III. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI I TERMIN REALIZACJI
 1. Do obowiązków Koordynatora projektu należeć będzie:
 • Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem;
 • Monitorowanie bieżących potrzeb lub mogących pojawić się problemów w związku z poszczególnymi zadaniami, wykonywanymi przez pracowników projektu;
 • Sprawdzanie dokumentów księgowych, opisywanie ich zgodnie z wytycznymi;
 • Przygotowywanie wniosków o płatność;
 • Sporządzanie raportów finansowych;
 • Kontakty na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym
Koordynator będzie odpowiedzialny za przebieg realizacji projektu, zarządzanie projektem. Koordynator projektu odpowiadać będzie również za prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie działań projektowych.
 1. Czas wykonywania czynności: 1.01.2014 – 30.06.2015
  IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Umiejętność działania pod presją czasu;
 3. Gotowość do nauki i systematycznego poszerzania swojej wiedzy;
 4. Dyspozycyjność, kreatywność,...
gąsienice gumowe figurki