Zapytanie ofertowe – ewaluacja

Gliwice, 16 grudnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

SPECJALISTA DS. EWALUACJI

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych

44-105 Gliwice, ul. Jabłoni 15

NIP 9691606105 REGON 243001882 KRS 0000425849

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu pt.” Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa, Program 2013, Fundacja poszukuje osoby na stanowisku (K/M):

„SPECJALISTA DS. EWALUACJI”

 

III. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI I TERMIN REALIZACJI

 1. Do obowiązków Specjalisty ds. ewaluacji należeć będzie:
 • Przygotowanie rekomendacji wynikających z badań;
 • Analiza danych zastanych dotyczących projektów realizujących politykę integracji;
 • Współpraca z kierownikiem grupy badawczej przy przygotowaniu dyspozycji do wywiadów, dobór lokalizacji do przeprowadzenia badań, przeprowadzenie i ewaluacja pilotażu badań;
 • Przeprowadzenie części wywiadów z przedstawicielami kluczowych organizacji oraz opracuje część danych zebranych podczas prowadzonych w ramach projektu badań socjologicznych

Specjalista ds. ewaluacji będzie prowadził monitoring powstających w Polsce analiz i ekspertyz dotyczących migracji i polityki integracyjnej. Będzie współodpowiedzialny za zorganizowanie podsumowującego otwartego spotkania Zespołu Ekspertów oraz przygotowanie  dokumentu zawierającego wnioski.

 1. Czas wykonywania czynności: 1.01.2014 – 30.06.2015

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Umiejętność działania pod presją czasu;
 3. Gotowość do nauki i systematycznego poszerzania swojej wiedzy;
 4. Dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, dobra organizacja czasu;
 5. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferenci powinni przesłać swoje CV wraz z podaniem propozycji wynagrodzenia (wpisać cenę brutto). Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich;
 2. Oferty należy składać w wyznaczonym terminie;
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych wyjaśnień

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bieniecki@fism.pl, kurierem albo osobiście na adres: ul. Jabłoni 15, 44-105 Gliwice, do dnia 23 grudnia 2013 r. do godz. 15:00;
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę

 

VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena – 50%
 • Doświadczenie – 50%

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, najwyżej oceniona. Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokumentowany protokołem. Wyniki zakończonej procedury zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji www.fism.pl,  do dnia: 27 grudnia 2013 r.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Mirosław Bieniecki – Prezes Fundacji, pod adresem mail: bieniecki@fism.pl

 

 

 

Potwierdzam otrzymanie zapytania ofertowego nr 2

Imię i Nazwisko Data Kontakt Podpis

 

...

gąsienice gumowe figurki