2 grudnia 2023

PROGRAM KRAJOWY FUNDUSZU AZYLU MIGRACJI I INTEGRACJI

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji to mechanizm finansowy Unii Europejskiej ustanowiony na okres 2021-2027 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1147 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającym Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Celem Funduszu jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do wdrażania, wzmacniania i rozwijania wspólnej polityki azylowej i wspólnej polityki imigracyjnej zgodnie z odpowiednim unijnym dorobkiem prawnym i przy pełnym poszanowaniu zobowiązań międzynarodowych Unii i państw członkowskich wynikających z instrumentów międzynarodowych, których są stronami.Fundusz Azylu, Migracji i Integracji w Polsce wdrażany jest poprzez Program FAMI zatwierdzony przez Komisję Europejską 12 grudnia 2022 r.

Budżet Programu wynosi 282 756 370,16 EUR, z czego 236 869 922 EUR to wkład UE.

Program FAMI 2021-2027 obejmuje trzy cele szczegółowe, w ramach których będą mogły być realizowane podane niżej działania:

Cel szczegółowy nr 1 (CS1): Azyl, przykłady działań:

 • wzmocnienie systemu azylu i recepcji
 • zwiększanie kwalifikacji personelu w kompleksowej obsłudze obywateli państw trzecich
 • rozwój metod identyfikacji grup wymagających szczególnego traktowania oraz nieletnich, ochrona dzieci obywateli państw trzecich (OPT) przed przemocą oraz działania podnoszące świadomość personelu pracującego z OPT
 • poprawa warunków mieszkalnych w sieci ośrodków przeznaczonych dla OPT
 • zapewnienie nowoczesnych systemów informatycznych usprawniających pracę służb migracyjnych i obsługę OPT np. poprzez udostępnienie nowoczesnych usług cyfrowych
 • zwiększanie współpracy z państwami trzecimi w celu budowy ich zdolności do skutecznego zarządzania migracją
 • rozwój Migracyjnego Centrum Analitycznego
 • wsparcie operacyjne

Cel szczegółowy nr 2 (CS2): Legalna migracja i integracja, przykłady działań:

 • prowadzenie badań, analiz i dostarczanie ekspertyz w zakresie objętym wsparciem funduszu
 • działania informacyjne prowadzone w Polsce obejmujące kwestie legalnej migracji, w szczególności dla służb zatrudnienia, służb porządku publicznego i wymiaru sprawiedliwości oraz uczelni
 • wsparcie w zakresie uznawalności dyplomów i kwalifikacji zdobytych w krajach pochodzenia
 • rozwijanie zasobów do prowadzenia rekrutacji za granicą zgodnie z zapotrzebowaniem polskiego rynku pracy
 • działania wzmacniające zaangażowanie władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych
 • wzmocnienie i rozwój legalnej migracji do Polski poprzez ułatwienie sprawnej integracji osób oczekujących na repatriację
 • budowanie zdolności organów migracyjnych
 • wspólne działania z wybranymi państwami trzecimi oraz wsparcie tych państw w zarządzaniu migracją legalną i integracją
 • tworzenie sieci Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC) w oparciu o formułę one stop shop
 • kształcenie asystentów integracyjnych
 • środki kształcenia młodzieży oraz dorosłych; wspieranie usamodzielniania się i samowystarczalności; działania preintegracyjne
 • działania skierowane do grup wymagających szczególnego traktowania
 • wsparcie dla pracowników oświaty wspierających proces integracji obywateli państw trzecich
 • działania skierowane do studentów i absolwentów będących obywatelami państw trzecich
 • działania kierowane do społeczeństwa przyjmującego
 • wsparcie operacyjne

Cel szczegółowy nr 3 (CS3): Powrót, przykłady działań:

 • rozbudowa i infrastruktury służącej pobytowi obywateli państw trzecich w ośrodkach SG
 • zapewnianie OPT doradztwa w zakresie powrotu, opieki medycznej, psychologicznej, prawnej i językowej, wsparcia materialnego
 • identyfikacja grup wymagających szczególnego traktowania
 • realizacja operacji powrotowych, dobrowolnych oraz przymusowych w tym readmisji
 • szkolenia personelu w zakresie sprawnego i skutecznego prowadzenia operacji powrotowych
 • rozbudowa i doskonalenie bazy szkoleniowej SG; szkolenia dla personelu
 • tworzenie i wyposażanie placówek aglomeracyjnych SG
 • działania przygotowawcze dotyczące powrotów
 • działania w zakresie wspomaganych dobrowolnych powrotów, poszukiwania rodzin i reintegracji
 • budowa zdolności w partnerskich państwach trzecich w obszarze organizacji powrotów, readmisji i reintegracji własnych obywateli oraz detencji i środków alternatywnych
 • działania informacyjno-promocyjne w krajach trzecich dla podniesienia świadomości dot. legalnych kanałów migracyjnych oraz zagrożeń związanych z nielegalną migracją
 • prowadzenie kampanii informacyjnych w celu dostarczania wiarygodnych i rzeczowych informacji na temat zagrożeń związanych z nieuregulowaną migracją i przemytem migrantów
 • wsparcie operacyjne

W ramach Programu mogą być realizowane również działania szczególne z dodatkowych środków przyznanych przez Komisję Europejską na projekty złożone w odpowiedzi na nabory ogłoszone przez Komisję. W FAMI na razie brak takich projektów.

Beneficjentami środków z Funduszu FAMI mogą być w Polsce organizacje i instytucje, których zakres działań jest wskazany w ogłoszeniach o naborach wniosków. Beneficjentem nie mogą być osoby fizyczne i prowadzące indywidualną działalność gospodarczą.

Informacje na temat Funduszu i sposobów jego wdrażania znajdują się również na stronie Komisji Europejskiej: https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_en]

...

gąsienice gumowe figurki