Mirosław Bieniecki

Ukończył filozofię i socjologię  na Uniwersytecie Lewis w Romeoville, Il (USA) oraz socjologię na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Warszawie. W latach 1999-2007 pracował w Zespole Badań nad Tradycją i Zmianą Społeczną w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Potem jako specjalista ds. integracji imigrantów w Caritas Polska (2006-2012) oraz asystent na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (2007-2012), Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich MPiPS (2008) oraz ekspert Programu Migracji i Polityki Rozwojowej Instytutu Spraw Publicznych (2004-2015). Od 2012 jest prezesem Instytutu Studiów Migracyjnych. 

Zajmuje się tematyką migracji, integracji imigrantów oraz pogranicza. Od 2004 jest także dyrektorem Biegu Rzeźnika i kilku innych imprez sportowych.

Publikacje:

Mirosław Bieniecki, Piotr Kaźmierkiewicz, Mikołaj Pawlak (red.), Monitor Integracji. Ewaluacja i ocena skuteczności działań prowadzonych w Polsce przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w latach 2007–2012, FISM, Gliwice 2013

Mirosław Bieniecki, Mikołaj Pawlak (red.), Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy, Caritas Polska, Warszawa 2012

Mirosław Bieniecki, Mikołaj Pawlak, Maciej St. Zięba, Common Integration Policy. Preventing Exclusion of Immigrants in the EU, Caritas Polska, Lublin 2011

Mirosław Bieniecki, Mikołaj Pawlak, Rozwiązania instytucjonalne stosowane w obszarze obsługi imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010

Mirosław Bieniecki, Mikołaj Pawlak, Laboratoria integracji. Oprowadzenie po domu oraz sześć podstawowych zasad prowadzenia skutecznej polityki integracyjnej, w.: BIULETYN RPO. Źródła. Jak przezwyciężyć ubóstwo? „Księga Ubogich A.D. 2010” (praca zbiorowa), str. 346-352, wydane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2010

Mirosława Bieniecki i Mikołaj Pawlak (Ed.), Laboratoria Integracji. Obserwacje i notatki praktyczne, ZWZ-CHEMPRESS-SITPChem, Caritas Polska, Gliwice 2010

Mirosław Bieniecki, Mikołaj Pawlak, Laboratories of integration. Lessons from Belgium,Great Britain, Catalonia and Portugal, ZWZ-CHEMPRESS-SITPChem, Caritas Polska, Gliwice 2009

 

Miroslaw Bieniecki, Piotr Kazmierkiewicz, Learning to welcome. Selected aspects of integration of migrants in Poland, Institute of Public Affairs, Warszawa 2008

Mirosław Bieniecki, Justyna Frelak, Piotr Kaźmierkiewicz, Mikołaj Pawlak, Ukrainian Migrants on the Polish Labour Market, IOM Ukraine, Kyiv 2008

Miroslaw Bieniecki, Justyna Frelak, Migranci ekonomiczni w Polsce – praktyka funkcjonowania [Economic Migrants in Poland – practice of functioning], in: Witold Klaus (ed.) Funkcjonowanie migrantów na polskim rynku pracy [Functioning of Migrants on the Polish Labor Market], SIP, Warszawa 2007

Miroslaw Bieniecki, Justyna Frelak, Praca cudzoziemców w Polsce rozwiązaniem problemów na rynku pracy?[Are foreign workers a solution to our market labor problems?] the Institute of Public Affairs: Analizy i Opinie, nr 75/maj 2007, Warszawa 2007

Miroslaw Bieniecki, Ukrainian labour migrations to Poland, w Marie Jelinkova, Ian Cook (ed.) Visegrad Moves,  Multicultural Centrer Prague, Warszawa 2007

Miroslaw Bieniecki, Piotr Kaźmierkiewicz, Bartosz Smoter, Integracja cudzoziemców w Polsce Wybrane aspekty. [Integration of foreigners in Poland. Chosen aspects]. the Institute of Public Affairs, Warszawa 2007

Miroslaw Bieniecki, Justyna Frelak, Non-Poles on the Polish Labour Market. Problems and Challenges. An overview of the issue of racial/ethnic discrimination in the private sector in Poland, Gliwice 2005

Miroslaw Bieniecki, Włodawski Festiwal Trzech Kultur. Z notatnika badacza społeczności lokalnej we Włodawie [Włodawa Festival of Three Cultures. Notes from the field research], in Hanna Bojar, Joanna Kurczewska (ed.)  Granice na pograniczach. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005

Miroslaw Bieniecki, Hanna Bojar, Justyna Frelak, Joanna Konieczna, Joanna Kurczewska, Anna Gąsior-Niemiec,  Ukrainski trudowi mihranti na polskomu rinku praci, in Ukrainska trudowa mihracija do krain Evropeiskovo Sojuzu u dzierkali sociologii, Kiev 2005

Przybysze z Ukrainy i ich praca w opinii miejscowych liderów [Newcomers from Ukraine and their work in the opinions of local leaders] in Joanna Kurczewska (ed.), Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. IFiS PAN, Warszawa 2004

Miroslaw Bieniecki, Wielokulturowość bez wielokulturowości (z notatnika badacza społeczności lokalnej we Włodawie) [Multiculturality without multiculturality. Notes from the field research], in “Kultura Współczesna” (42) 2004

Identity of Borderland People in the Bug Region, in “Reformulations, Markets, Policies, and Identities in Central and Eastern Europe,” edited by Sławomir Kapralski and Susan C. Pearce, IFiS Publishers, Warsaw 2000

gąsienice gumowe figurki