Eksperci FISM

Eksperci biorący udział w realizacji projektu:

__________________________________________________________

Mirosław Bieniecki

Ukończył filozofię i socjologię  na Uniwersytecie Lewis w Romeoville, Il (USA) oraz socjologię na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Warszawie. W latach 1999-2007 pracował w Zespole Badań nad Tradycją i Zmianą Społeczną w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Potem jako specjalista ds. integracji imigrantów w Caritas Polska (2006-2012) oraz asystent na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (2007-2012), Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich MPiPS (2008) oraz ekspert Programu Migracji i Polityki Rozwojowej Instytutu Spraw Publicznych (2004-2015). Od 2012 jest prezesem Instytutu Studiów Migracyjnych. 

Zajmuje się tematyką migracji, integracji imigrantów oraz pogranicza. Od 2004 jest także dyrektorem Biegu Rzeźnika i kilku innych imprez sportowych.

__________________________________________________________

Paulina Babis

Paulina Babis ukończyła Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku geografia ekonomiczna. Przez 18 lat pracowała w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie zajmowała się zagadnieniami integracji cudzoziemców. Była odpowiedzialna za kwestie związane z integracją cudzoziemców z poziomu krajowego, co wiązało się z przygotowywaniem dokumentów rządowych i strategicznych w tym zakresie. Współpracowała z innymi urzędami centralnymi w kontekście wdrażania w Polsce funduszy europejskich przeznaczonych na działania związane z integracji cudzoziemców. Przygotowywała i wdrażała projekty polegające na wypracowaniu a następnie sprawdzeniu w praktyce koncepcji systemu integracji cudzoziemców. Miała możliwość zapoznać się bardzo dokładnie z systemami integracji cudzoziemców w państwach UE oraz poznać sposób funkcjonowania instytucji typu one-stop-shop w innych krajach europejskich a także w Stanach Zjednoczonych. Jej doświadczenie zawodowe opiera się na pracy zarówno w administracji rządowej, samorządowej jak i pozarządowej. Przez wiele lat współpracowała z Komisją Europejską, była członkiem grup roboczych i sieci w ramach KE, współpracowała także z innymi instytucjami europejskimi (EASO, Rada UE) oraz międzyrządowymi (IOM, UNHCR, IGC). Współpracuje także z ICMPD przy projektach mających na celu wspieranie rządów państw w tworzeniu ich polityk integracji cudzoziemców (min. z Azerbejdżanem i Ukrainą). Ma też doświadczenie w działaniach dydaktycznych i szkoleniowych z zakresu integracji cudzoziemców (współpraca z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziałem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego). Obecnie koordynuje wielowymiarowym projektem w Caritas Polska, który finansowany jest ze środków zewnętrznych i polega na wspieraniu cudzoziemców poprzez sieć Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

__________________________________________________________

Uczestnicy spotkań ekspertów:

Grzegorz Assbury

Grzegorz Assbury, urodził się w 1979 r. Skończył prawo w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz podyplomowe studia administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej. Przez ponad dziesięć lat pracował jako ekspert w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Brał udział w uzgodnieniach zasad wdrażania funduszy podległych ministrowi spraw wewnętrznych na poziomie eksperckim z Komisją Europejską. 

Od 2015 roku pomaga uczelniom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz administracji publicznej w rozliczaniu i pozyskiwaniu środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych – w tym Funduszu Azylu, Migracji i Integracji; Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego; innych funduszy koordynowanych przez PARP, NCBR.

__________________________________________________________

Uczestnicy spotkań ekspertów:

Michał Korzeniowski

Michał Korzeniowski, urodzony w 1982 roku.

Ukończył Uniwersytet SWPS – magister Psychologii Społecznej i licencjat socjologii – obie dyscypliny powiązane były z integracją cudzoziemców oraz kwestiami kulturowymi. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. 

Ścieżka zawodowa ściśle powiązana jest z sprawami migracyjnymi. Pracował w obszarze pomocy humanitarnej w Boliwii oraz Ekwadorze. W Polsce zajmował się integracją cudzoziemców pracując w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W MRIPS kierował projektami (współfinansowanymi z Funduszu Azylu Migracji i Integracji) mającymi na celu wdrożenie centrów integracji cudzoziemców jako rozwiązanie systemowe dla integracji cudzoziemców. W chwili obecnej jest odpowiedzialny za koordynowanie największego 

w historii Caritas Polska projektu polegającego na utworzeniu i prowadzeniu sieci 28 Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom. 

Współautor dokumentu pod nazwą “Wytyczne wdrażania Centrów Integracji Cudzoziemców”. Dokument został opracowany na zlecenie MRIPS i będzie wykorzystany jako załącznik do regulaminu dotyczącego utworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców przez urzędy marszałkowskie w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji w perspektywie finansowej 2021- 2027. 

Jest ekspertem nie tylko w obszarze integracji cudzoziemców, ale poprzez fakt pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zna zagadnienia dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

W ramach swoim zainteresowań i poszerzania kompetencji międzykulturowych, poświęcił rok na przeprowadzenie badania antropologicznego na Filipinach wśród sześciu plemion opisując ich zwyczaje z zakresu pochówków.

gąsienice gumowe figurki